Gebruiksvoorwaarden en PRIVACY BELEID

Wiesba producten kunnen storing veroorzaken bij andere apparaten. Schakel apparaten in gevaarlijke gebieden uit. Het kan bijvoorbeeld een tankstation zijn of een (chemische) fabriek, een vliegtuig, maar het kan ook een ziekenhuis zijn. Wordt er gebruik gemaakt van een medisch hulpmiddel zoals een pacemaker? Kijk in dat geval eerst in de handleiding van de pacemaker of deze veilig te gebruiken is in combinatie met een horloge/apparaat met zender.

Opladen: Ons advies is om de originele oplaadkabel van Wiesba te gebruiken, als je er toch voor kiest om je eigen (USB) oplaadkabel te gebruiken, zorg er dan voor dat de laadstroom niet hoger wordt dan 1 Ampère.  Zogenaamde (illegale) USB-snelladers kunnen  het toestel of de laadkabel beschadigen. We raden u ook aan de oplader uit het stopcontact te halen nadat u het product heeft opgeladen.

 2. Aansprakelijkheid

Producten van Wiesba zijn een hulpmiddel om het volgen van en in de gaten houden van uw dierbaren  te ondersteunen. Onder geen enkele voorwaarde kunnen onze producten gebruikt worden in plaats van real life toezicht.  Zoals in elk ander geval zijn technische apparaten nooit perfect. In ieder geval is Wiesba  niet aansprakelijk voor feitelijke of vermeende schade in geval van overlijden, persoonlijk letsel, materiële schade of gevolg-/indirecte schade als gevolg van direct  of indirect gebruik van het apparaat en/of software/applicatie.

We werken onze apps regelmatig bij en voegen functies, regelmatig onderhoud en beveiligingsupdates toe. Bekijk regelmatig of er nieuwe updates zijn zodat u altijd de meest up to date apps gebruikt. 

Raadpleeg het privacybeleid voor Wiesba gps watch locator.

 1. VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De eigenaar en verantwoordelijke voor de verwerking van het geautomatiseerde bestand is Wiesba, met KVK 86538926 en gevestigd te Nansenstraat 36, 3902KG Veenendaal Nederland.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij Wiesba gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

AANKOOP / INSCHRIJVING: 

  • Om uw geplaatste bestellingen te beheren.
  • Om de goede werking van de online winkel te garanderen, beantwoorden wij al uw vragen, begeleiden wij u in de processen en kunnen wij contact met u opnemen bij het ontdekken van een onregelmatigheid in het aankoopproces.
  • Om al uw twijfels en verzoeken te beantwoorden.
  • U op de hoogte te houden van aanbiedingen en promoties.

 CONTACT EN SUPPORT: 

 • Om eventuele twijfels en verzoeken die u aan ons doorgeeft te behandelen en om u desgevraagd technische diensten te verlenen. 

NIEUWSBRIEF: 

  • Om informatie over nieuwe producten, aanbiedingen en promoties te sturen. 

In elk geval zullen wij tijdens het surfen op onze website uw handelingen kunnen volgen om ons te helpen de website te verbeteren, gebruiksvriendelijker en veiliger te maken, en om u een betere dienstverlening en ervaring op de website te bieden.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens? 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de geïnformeerde toestemming om te reageren op vragen die via de website worden gesteld, hetgeen impliceert dat de betrokkene deze voorwaarden aanvaardt. 

Aan welke ontvangers zullen uw gegevens worden meegedeeld? 

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of in het kader van het hierboven beschreven doel, bijvoorbeeld aan overheidsdiensten of andere instanties, indien dit noodzakelijk is om de verplichtingen van de organisatie na te komen. 

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt? 

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of Wiesba al dan niet persoonlijke gegevens over u verwerkt. U hebt ook het recht van toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren of, in voorkomend geval, te laten schrappen wanneer de gegevens, onder meer, niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. 

In bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken; in dat geval zullen wij ze alleen bewaren om vorderingen in te stellen of te verdedigen. Om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. 

KUUS. zal stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve voor dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. Vergeet niet dat u te allen tijde een klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

Voor verduidelijking of om de uitoefening van een van deze rechten te vragen, kunt u ons een verzoek sturen naar info@wiesba.nl. 

Hoe zijn wij aan uw gegevens gekomen? 

Alle vertrouwelijke informatie die via onze website wordt verzonden, is gecodeerd en dus beschermd tegen derden. Deze informatie wordt verzonden via het beveiligingsprotocol SSL (Secure Socket Layer), dat de informatie die u ons toestuurt versleutelt voordat deze ons bereikt, om deze te beschermen tegen derden. In geen geval worden gegevens opgeslagen die de identificatie van het betaalmiddel in verband kunnen brengen met de identiteit van de eigenaar ervan. 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn rechtstreeks door u verstrekt via de verschillende formulieren die op de website beschikbaar zijn, alleen de verstrekte identificatie- en contactgegevens zullen worden verwerkt.

2. BETALING. 

Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 • Wanneer de Klant in verzuim verkeert is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand.
 • Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant worden alle betalingsverplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de Leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de Leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de Leverancier schadevergoeding te vorderen.
 • De Leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Klant heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de Klant op de Leverancier. Ingeval de vordering van de Leverancier op de Klant nog niet opeisbaar is, maakt de Leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de Klant beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de Klant zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De Leverancier zal de Klant indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
 • De Klant is verplicht op eerste verzoek van de Leverancier terstond genoegzaam en in de door de Leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Klant daaraan niet heeft voldaan, is de Leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
 • Indien de Klant aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

 3. RECHT VAN TOEGANG, VERZET, RECTIFICATIE EN ANNULERING.

Gebruikers die hun persoonsgegevens invoeren in de formulieren op onze website hebben het volste recht om hun recht van toegang, verzet, rectificatie en annulering te allen tijde uit te oefenen door een verzoek daartoe in te dienen bij info@wiesba.nl, waarbij het verzoek altijd vergezeld moet gaan van een kopie van het bestelnummer van de eigenaar van de gegevens. In elk geval verbindt KUUS. zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te annuleren wanneer ze niet langer nodig of relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

4. WIJZIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN INZAKE PRIVACYBELEID. 

Wiesba kan het privacybeleid te allen tijde wijzigen of bijwerken in overeenstemming met de wijzigingen in de wet- en regelgeving die deze materie regelen en de rechten van de gebruiker beschermen, en deze zullen bindend zijn zodra ze in dit deel van de website zijn gepubliceerd. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen die in het privacybeleid kunnen worden aangebracht, raden wij u aan deze website niet langer te gebruiken. 

5. TOEPASSING WIESBA.: WETTELIJKE KENNISGEVING. GEBRUIKSVOORWAARDEN. PRIVACYBELEID.

JURIDISCHE MEDEDELING. GEBRUIKSVOORWAARDEN. PRIVACY BELEID

Wiesba, met KVK 86538926 en gevestigd te Nansenstraat 36, 3902KG Veenendaal Nederland.

Wiesba in toepassing van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, meldt dat persoonlijke gegevens verzameld via de formulieren van Wiesba Watch app zijn opgenomen in de specifieke geautomatiseerde bestanden van gebruikers is bedoeld voor het onderhouden van de zakelijke relatie en de uitvoering van taken van informatie, opleiding, advies en andere activiteiten van Wiesba. Deze gegevens zullen alleen aan die entiteiten worden doorgegeven die noodzakelijk zijn om aan het bovengenoemde doel te voldoen en om de correcte werking van de APP te waarborgen. Wiesba neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De gebruiker kan te allen tijde gebruik maken van de rechten van toegang, verzet, rectificatie en annulering die in de voornoemde Verordening (EU) zijn erkend. Deze rechten kunnen door de gebruiker worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar: info@wiesba.nl. In het “Onderwerp” van de e-mail moet u de reden “AANVRAAGBELEID” vermelden. De gebruiker verklaart dat alle door hem/haar verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en correct zijn, en verbindt zich ertoe deze te actualiseren en eventuele wijzigingen aan Wiesba mee te delen.

 Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? Bij Wiesba zullen wij uw via de APP verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

1. voor het onderhouden van de contractuele relatie, alsmede het beheer, de administratie, de informatie, de levering en de verbetering van de dienst.

2. Om informatie te verzenden die via de formulieren wordt gevraagd.

3. Om nieuwsbrieven te verzenden, evenals commerciële mededelingen van promoties en/of reclame van Wiesba en de sector. Wij herinneren u eraan dat u zich op elk ogenblik en op om het even welke wijze kunt verzetten tegen de toezending van commerciële communicatie door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres. De velden in deze registers moeten worden ingevuld, en het is onmogelijk de aangegeven doeleinden te bereiken indien deze gegevens niet worden verstrekt. 

Hoe lang zullen de verzamelde persoonsgegevens worden bewaard?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie blijft bestaan of u niet verzoekt om verwijdering ervan, alsmede gedurende de periode gedurende welke wettelijke verantwoordelijkheden kunnen voortvloeien uit de verleende diensten. De Wiesba watch app bewaart de verzamelde GPS data voor maximaal 3 maanden en worden daarna automatisch verwijderd van de server. Zo kunt u de locatie terugvinden.  

Legitimatie: De verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd op basis van de volgende rechtsgrondslagen die hetzelfde legitimeren: 

1. Het verzoek om informatie en/of het contracteren van de diensten van Wiesba, waarvan de voorwaarden in ieder geval aan u ter beschikking zullen worden gesteld, voorafgaand aan een eventuele contractering.  

2. Vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, voor zover wij u informeren door u dit privacybeleid ter beschikking te stellen, dat u na lezing, indien u ermee instemt, kunt aanvaarden door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, zoals het aanvinken van een daartoe bestemd vakje. Indien u ons uw gegevens niet, onjuist of onvolledig verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen, waardoor het volstrekt onmogelijk wordt u de gevraagde informatie te verstrekken of de opdracht tot dienstverlening uit te voeren. Ontvangers: De gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden buiten Wiesba, behalve onder wettelijke of technische verplichting voor de goede werking van de APP. Voor de correcte en efficiënte werking van de app hebben wij de volgende dienstverlener gecontracteerd, genoemde dienstverlener verklaart zich te zullen houden aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op gegevensbescherming, genoemde dienstverlener is 3G Electronics Co. LTD U kunt het privacybeleid en andere juridische aspecten van het bedrijf raadplegen op de volgende link: http://en.3g-elec.com/index.php?c=content&a=list&catid=23 

Wiesba is niet verantwoordelijk voor het oneigenlijk gebruik van de informatie dat kan worden gemaakt door 3G Electronics Co. LTD of een derde partij of voor een mogelijke schending van het bewaren van gegevens in overeenstemming met de LSSI. U kunt uw toegangsgegevens tot de app van uw apparaat verwijderen door cookies te verwijderen en te wissen binnen de Wiesba watch app. In overeenstemming met de GDPR en Wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI), delen wij u mee dat de servers voor het hosten van gegevens zich in de EU bevinden, meer bepaald in Duitsland, en aldus handelen binnen de wettelijke parameters van het Europese regelgevingskader. De periode van gegevensopslag zal alleen die zijn die nodig is voor het correcte gebruik van de app en zal worden geannuleerd en verwijderd op het moment dat u de toegangsaccount verwijdert en intrekt.

Voor het correct functioneren van de Wiesba watch app wordt u gevraagd om toegang en permissies voor: 

Telefoonboek
Camera
Locatie
Fotoalbum
Microfoon
WIFI
Oproepen
Video-oproepen 

De gegevens van de toepassing worden gecodeerd om de privacy van de informatie te waarborgen, maar wij vragen uw begrip dat wij, gezien de huidige technologische evolutie, de onkwetsbaarheid van deze gegevens niet voor 100% kunnen garanderen. De gebruikte versleutelingstaal is AES128. 

Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je dit beleid lezen en aanvaarden onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. 

Alle wijzigingen of updates van de app of de relaties met derden zullen worden bijgewerkt in dit document, dat altijd beschikbaar zal zijn op de website Wiesba in de sectie privacybeleid. 

Wiesba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten en storingen in het gebruik van de toepassing die verband houden met het gebruik van de server. Zij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van storingen van de APP of eventuele server-crashes. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het optimaal functioneren van de functies die bij deze toepassing horen, ligt bij 3G Electronics Co. LTD. Indien de houder van deze verantwoordelijkheid verandert, zal dit op passende wijze worden geactualiseerd en meegedeeld.